Da'sTof

info@das-tof.be

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.    ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten in de webshop en het atelier van Dastofshop. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Dastofshop middels de procedure zoals deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.

Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Dastofshop zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelik kosteloos worden toegezonden per mail of post.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Dastofshop zijn overeengekomen.

Dastofshop heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van website te wijzigen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden. Dastofshop is te allen tijde gemachtigd foto’s/ afmetingen/ uitvoering te wijzigen. Tevens is het verboden, mits nadrukkelijk anders vermeld, ontwerpen uit eigen studio te kopieëren en/of dupliceren mits hiervoor schriftelijk toestemming voor is gegeven. Dit geldt voor alle openbaar geposte foto’s in welke vorm van publicatie dan ook.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Dastofshop. Dastofshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Dastofshop dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling. Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en Dastofshop gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Dastofshop. Dastofshop levert niet wanneer de bestelling onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden. 

2.   AANBOD
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
Bij gebruik van afbeeldingen zijn deze een reeële weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Dastofshop kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
Dastofshop is in geen geval verantwoordelijk voor het al dan niet juist gekozen kledingmaat. 
De afbeeldingen, specifieke gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Eventuele vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat informatie, dat voor de consument duidelijk is at de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
In het bijzonder betreft dit; 

·      de prijs inclusief belastingen, 

·      eventuele verzendkosten,

·      wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen hiervoor nodig zijn, 

·      al dan niet van toepassing zijn van herroepingsrecht

·      wijze van betaling

·      termijn voor aanvaarding en betaling van aanbod

·      of de overeenkomst wordt gearchiveerd en op welke wijze deze te raadplegen is

·      de minimale duur van de overenkomst op afstand in geval van een duurtransactie

3.   OVEREENKOMST
De overeenkmst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden
Indien de consuemtn het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Dastofshop onverwijld langs elektronische weg de ontvanst van de aanvaarding van het aanobd. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Dastofshop is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarhied van de betreffende producten bij de leverancier van Dastofshop.

4.   HERROEPINGSRECHT
Bij levering van de producten

·      Bij de aankoop van de producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

·      Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvulding omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpkken of geruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking aan Dastofshop retourneren, conform de door Dastofshop verstrekte redelijke en duidelijke instucties

·      Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvanst van product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Na het kenbaar maken van het gebruik maken van het herroepingsrecht, dient de consument de goederen binnen de 14 dagen retour te sturen. Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van bewijs van verzending

·      Indien de consument na afloop van de 14 dagen herroepingsrecht niet kenbaar heeft gemaakt hiervan gebruik te willen maken resp het product niet heeft teruggezonden is de koop een feit.

Bij levering van diensten

·      Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaven van redenen te ontbinden gedurende minstens 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

·      Om gebruik te maken van zijn herroepingsreht, zal de consument zich richten naar de instructies

5.   KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening
Indien de consument een bedrag bedtaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de 14 dagen na ontvanst van teruggezonden product, terugbetalen. 
Indien product niet is ontvangen door ondernemer maar consument bewijs van verzending kan voorleggen worden de kosten van het product ook terugbetaald door de ondernemer.

6.   UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
Ondernemer kan herroepingsrecht uitsluiten voor de goederen indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdit voor het suiten van de overeenkomst heeft vermeld
Uitlsuiting is slechts mogelijk voor producten

·      Die door de ondernemer tot stant zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument

·      Die duidelijk persoonlijk van aard zijn

·      Die snel kunnen bederven of verouderen

·      Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft

7.   DE PRIJS
De prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Echter exclusief verzendkosten. Deze worden meegedeeld tijdens het afronden van de bestelling. 
Alle prijzen zjn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van deze fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

8.   CONFORMITEIT EN GARANTIE
De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificatiesn aan de redelijke eisen van deugdelijkheid e/of bruikbaarheid en de op datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechtenen vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen de 4 weken na levering schriftelijk aan de ondernemer worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat.
De garantie geldt niet indien:

·      De consument te geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt f door derden heeft laten repareren en/of bewerken

·      De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn.

9.   LEVERING EN UITVOERING
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvanst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van het aanvragen tot verlening van diensten
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Indien het doorgegeven adres toch foutief of onvolledig blijkt te zijn en hierdoor de zending is teruggekeerd bij de ondernemer, dienen de verzendkosten opnieuw overgemaakt te worden aan de ondernemer indien u de goederen alsnog wenst te ontvangen.
Er is ook de mogelijkeid om de producten bij de ondernemer af te halen op een door beide partijen afgesproken tijdstip. 
Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van de termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
Met inachtneming van deze zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn.
Indien de bezorging vertraging ondervind, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
In geval van ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terugbetalen.
Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de onderner zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn in dit geval voor de ondernemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot op het moment van bezorging aan de consument. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bij het retourneren van de producten valt dit risico op de consument.
De ondernemer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld.

10.         INTELLECTULE EN INDUSTRIELE EIGENDOMSRECHTEN. 
De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door de ondernemer geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 
De desings die zijn gemaakt door de ondernemer, al dan niet in samenwerking met de consument, blijven eigendom van de ondernemer. De ondernemer mag deze realisaties gebruiken als voorbeeld voor andere consumenten.
De ondernemer garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door de ondernemer geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

 

11.         BETALING
Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn. 
De consuemnt heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijd aan de ondernemer te melden
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Indien het product nog moet geproduceerd worden volgens de door de consument meegedeelde wensen, gaat de productie pas in vanaf dat de betaling door de ondernemer is ontvangen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

12.  OVERMACHT EN/OF BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN
 In geval van overmacht is de ondernemer niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan de ondernemer ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten de ondernemer haar wil en controle die de nakoming van de verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder valt onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, … 

 

13.         KLACHTENREGELING
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden en ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft vastgesteld.
Ingediende klachten worden binnen en termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst klacht, beantwoord. Als de klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Bij klachten dient de consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

14.         IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
LEEN VAN MINNEBRUGGEN, 

Da’sTof

LOOIWEG 65, 

2310 RIJKEVORSEL
+32477062076
in**@da*****.be
Be87143113246894